Get Adobe Flash player

 


subota, 08 septembar 2012 22:04

Ekološki odgovornim poslovanjem do profita

Ocijenite sadržaj
(3 Glasova)

Biznis danas predstavlja osnovnu pokretačku snagu ekonomije ─ od lokalne do globalne. Svi zahtevi su usmereni ka stvaranju što većeg profita i zadovoljenja rastućih potreba ljudi širom sveta. Svi oblici poslovanja, neizostavno imaju ogroman uticaj na sve oblike života i procesa na Zemlji ─ na celokupan prirodni svet. Rezultati tog uticaja su ogromni i manifestuju se ekološkim problemima koji prožimaju sve sfere pojedinačnih života.

Zagađenje voda i vazduha, uništavanje šuma, klimatske promene, nestašica minerala i drugih resursa ─ opomena su da naši dosadašnji izbori načina poslovanja i nisu bili baš najbolji. Ono što već danas može da se uradi ─ da svako preduzeće i organizacija preispitaju svoje poslovanje,  da sebe posmatraju kao bitnu kariku u lancu globalne ekonomije koja sopstvenim poboljšanjima i ekološki odgovornijim poslovanjem doprinosi smanjenju zagađenja na globalnom nivou, izobilju resursa i celokupnom zdravijem životu ─ ne treba odlagati za sutra!

 

Mnogi vlasnici preduzeća, koji pokušavaju da vode uspešno preduzeće, svakodnevno se součavaju s velikim brojem izazova: rastom tekućih troškova i nabavke, povećanjem konkurencije, društvenim i ekološkim pitanjima. Ipak, hiljade vlasnika preduzeća širom sveta otkrilo je da je moguće suočiti se sa ovim problemima i učiniti svet „boljim mestom za život“, ukoliko primenjuju drugačiju etiku u svom poslovanju ─ ekološku.

U ovom članku ćemo se pozabaviti pitanjima da li poslovanje može da bude ekološki odgovorno i profitabilno, kao i koje instrumente preduzeća u tu svrhu mogu primeniti.

Zašto baš ekološki odgovorno poslovanje?
Ekološki odgovornim poslovanjem može se tretirati ono poslovanje koje koristi obnovljive izvore (ekološki održivo) i vodi računa o uticaju svojih aktivnosti na humane aspekte (društveno odgovorno). Ne smemo zaboraviti i treću komponentu ─ da takvo poslovanje mora biti sposobno i da pokriva svoje troškove i stvara profit (ekonomski održivo). Često ćete nailaziti u literaturi i u poslovnom okruženju na termine „zeleni i održivi biznis“, „zeleno poslovanje“ ili „zelena ekonomija“. Svi oni suštinski ukazuju i podstiču na aktivnosti ekološki odgovornog poslovanja.
Ekološki odgovorno poslovanje zahteva razvoj stava prema održivosti koji može biti inkorporiran u naš svakodnevni život. Preduzeće mora da promeni način na koji posluje, vrši nabavku, proizvodi i pruža usluge ─ tako da ima pozitivan uticaj na životnu sredinu. Biti ekološki odgovorno preduzeće, podrazumeva ići dalje od zadovoljenja minimalnih standarda. Kada je reč o životnoj sredini, ekološki odgovorno preduzeće prevazilazi ispunjenje minimalnih zakonskih regulativa i osnovne usaglašenosti sa standardima. Poboljšanja koja se primenjuju ne tiču se samo osnovne industrijske grane kojoj preduzeće pripada, već ekološki odgovorno preduzeće primenjuje principe koji su zajednički za sva preduzeća, tj. princip 3R: redukcija, reupotreba i reciklaža.

Ekološki odgovorno preduzeće je svesno svoje upotrebe prirodnih resursa i preduzima aktivnosti koje će redukovati potrošnju materijala, podsticati redukovanje nastanka otpada i  reciklažu.

Planetu možemo posmatrati kao veliko skladište dobara i proizvoda. Kada koristite dobra, vi morate da ih platite ili novcem ili u robnoj razmeni. Isto tako,  kada koristite prirodna dobra i resurse, vi morate na svojevrstan način da „platite“ životnoj sredini da biste amortizovali svoju potrošnju.

Kreirati „održivo i zeleno“ preduzeće, može imati dubok pozitivan uticaj u našem zajedničkom okruženju i ostaviti trajan pečat kao putokaz budućim preduzetnicima kako možemo poboljšati svoje poslovanje. Međutim, u tom procesu, najčešće se prvo nameću pitanja: Kako će to uticati na profit? Da li ćemo izgubiti ili pridobiti klijente? Kakva je ekonomska svrha da „ozelenim“ svoj biznis? Da li je to dobar poslovni potez?

Naravno, svako od ovih pitanja ima smisla. Vi poslujete i prirodno je da očekujete dobit od svog poslovanja. I koliko god da podržavate zaštitu životne sredine i održivi razvoj, vaše preduzeće pre svega treba da bude uspešno i profitabilno. Da li može da bude ekološki odgovorno i profitabilno?

Sedam razloga za ekologiju i profit
Opšte shvatanje je da promena životnog stila i poslovanja ka ekološki odgovornijem jeste „skuplji“ život i poslovanje, ali svakim danom sve više preduzeća uviđa da postoji veliki broj povoljnosti koje nastaju usled ekološki odgovornijeg poslovanja.

Uštede na troškovima
Otpad kao izvor prihoda
Konkurentna prednost
Privlačenje novih klijenata i otvaranje novih tržišta
Zainteresovanost radnika
Ekološki dizajn proizvoda i usluga
Prepoznatljivost

Pokretanje vašeg poslovanja u pravcu ekološki odgovornog, kontinuirani je proces čiji je glavni cilj kreiranje profitabilnog i produktivnog preduzeća s aktivnostima koje imaju minimizirani uticaj na životnu sredinu. Onog momenta kada započnete proces, primetićete poboljšanja: dramatične uštede u troškovima, poboljšanu energetsku efikasnost, smanjenu potrošnju vode i sirovina, redukovane količine otpada. Takođe, povećavaju vam se šanse za proširenje mreže klijenata i otvaranje novih tržišta. Vaše poslovanje može mnogo pre dobiti zakonske i finansijske olakšice zbog ekološki odgovornijeg poslovanja a u isto vreme vaši radnici postaju motivisaniji. Osim toga, stičete i poverenje svojih klijenata.

Kao što je svaka promena u poslovanju postepen i kontinuirani proces, tako i ovakve promene zahtevaju vaše strpljenje i određena finansijska ulaganja. Inicijalna finansijska ulaganja u poboljšanje poslovanja, rezultiraće višestrukim uštedama, uz istovremeni porast profitabilnosti, produktivnosti i kvaliteta rada vašeg preduzeća. U nastavku članka ćemo analizirati neke od instrumenata koje možete da primenite kao i primere iz prakse.

Zeleni marketing
Marketing može da ima važnu ulogu u uvođenju novih ekoloških proizvoda/usluga, kao i u promovisanju zdravog načina života s ciljem redukovanja upotrebe energije i materijalnih tokova. To kako promovišete svoju ekološku misiju i ideju, u potpunosti može da odredi kako i da li ćete da ostvarite svoje poslovne ciljeve.

Moglo bi se reći da je marketing u stvari i pozicija ─ pozicija koju stičete na tržištu, kako se kotirate među konkurencijom i svojim klijentima. Ona definiše vaš proizvod ili uslugu za vaše klijente. Snaga vaše marketinške poruke krije se u odgovorima na pitanja kao što su: Kakav boljitak vi kreirate za svoje klijente? Zašto bi oni kupili baš vaš proizvod? Ne treba da zaboravite da zeleni marketing podrazumeva i saradnju s nabavljačima, partnerima, pa i konkurentima, kako bi se ekološki učinak poboljšao u celom lancu nabavke. Paralelno s tim, zahteva se i saradnja svih unutrašnjih poslovnih funkcija s ciljem ostvarenja zadovoljavajućeg profita i dugoročnog pozitivnog uticaja na životnu sredinu.

Ipak, iz ugla potrošača, treba imati u vidu da nekoliko aspekata proizvoda dovodi do identifikovanja klijenta/kupca sa ekološki podobnim proizvodom. Najčešće su to zabrinutost za zdravlje, potreba za sigurnošću i bezbednošću, uštede i sl., a nekad je to jednostavno stvar statusa i prestiža ─ želja da se bude drugačiji. Ključ ka uspešnom marketingu vaše ekološke orijentacije podrazumeva uzimanje svih ovih aspekata. To znači da morate da se fokusirate ne samo na isticanje ekoloških vrednosti svog proizvoda ili da udovoljavate kupcima ─ već oba.

Ako promovišete svoj ekološki podoban proizvod ili uslugu, istaknite u svojoj marketinškoj poruci na koje sve načine on zadovoljava potrebe klijenta. Jednom kada postignete taj nivo, uzmite u obzir kako da uključite jednu od pomenutih ključnih povoljnosti koje potrošači očekuju od proizvoda ili usluge. Je li proizvod podobniji po zdravlje? Da li štedi vreme ili novac?

U momentu kada ste pokrenuli proces poboljšanja ekološke odgovornosti svog preduzeća, vreme je da javno podelite svoje zalaganje za ekološka pitanja. I vaša misija ka ekološkoj odgovornosti jeste konkurentna prednost koju imate. Podelite je sa svojim zaposlenima, klijentima,  snabdevačima i širom javnošću tako što ćete to objaviti:
•    na web-sajtu svog preduzeća;
•    u svojim radnim i prodajnim prostorijama;
•    u potpisu na poslovnim i-mejl porukama;
•    link ka toj web strani u vašim periodičnim informatorima i drugim štampanim publikacijama.

Vrlo je važno da imate povratnu informaciju o uspešnosti svog ekološki odgovornog poslovanja i da rezultate svojih napora delite s drugim zainteresovanim stranama. Dobri saveti će vam pomoći da otkrijete mogućnosti poboljšanja svog poslovanja a takođe i dostignuća koja vam daju različitost i koja treba još da akcentujete.

Pored informatora i drugih oblika štampanih publikacija, na raspolaganju vam stoje i druge mogućnosti, posebno društveni mediji i oblici komunikacija. Redovno korisitite mogućnosti intraneta da podsetite svoje zaposlene na ekološku odgovornost. Promocije, konferencije, objave u novinama, praznične čestitke, bilbordi, blogovi, twitter, facebook ─ to su sve oblici komunikacija koji će vam pomoći u promociji ekološke odgovornosti vašeg preduzeća. Ne zaboravite da u svoje izjave uključite činjenice vezane za progres u kontekstu doprinosa zaštiti životne sredine.

Sve su to načini da radite i na brendiranju svog proizvoda ili usluge. Ipak, veliki broj preduzeća nekad ume i da zavara svoje klijente (pa i zaposlene) lažnim izjavama ili informacijama o ekološkom učinku koji stvaraju, što dovodi do već sada poznate pojave u zelenom marketingu ─ „zelenog pranja”. Postoji veliki broj načina kako preduzeće primenjuje taktiku zelenog pranja: od blagog nerazumevanja do potpuno pogrešnog predstavljanja činjenica.

Međutim, i to je moguće izbeći. Ukoliko ikada sumnjate, probajte s pitanjima:
1.    Da li u nekom obliku zagađujemo životnu sredinu iznad dozvoljene granice?
2.    Da li su preterane izjave o ekološkim rezultatima i performansama proizvoda?
3.    Da li izjave možemo da dokumentujemо merljivim dokazima?
4.    Da li zadovoljavamo jedan ekološki aspekt a rušimo drugi?
5.    Da li su ekološke tvrdnje smislene i jasne?

Odgovori na ova pitanja će vam pomoći da odredite da li je momenat da svoj proizvod ili uslugu promovišete kao ekološki odgovornе.

Iskrenost i tačnost u vašim promotivnim porukama, udruženi s jasno definisanim povoljnostima koje potrošači mogu da dobiju konzumiranjem vašeg proizvoda/usluge, jesu ključ ka uspešnom zelenom marketingu.

Mnoge korporacije već uveliko primenjuju principe zelenog marketinga za bolje pozicioniranje svojih brendova. Tako kompanija Interbrand, publikuje godišnju listu Najboljih globalnih zelenih brendova. Za 2011 godinu, ubedljivo vođstvo je pripalo Tojoti, za kojim slede Siemens i 3M. Rangiranje je vršeno na osnovu ostvarenog ekološkog učinka ukombinovanog sa dobrim ekološkim imidžom koji je ostvaren među potrošačima.

Zeleni lanac nabavke
Ideja o zelenim nabavkama i njena primena, direktno su povezane sa ogromnim i stalno rastućim povećanjem proizvodnje i potrošnje. Zelene nabavke podstiču proces stvaranja zelenog tržišta gde bi dominirali ekološki podobni proizvodi ─ proizvedeni tako da troše manje prirodnih resursa i energije za proizvodnju, sadrže manje toksičnih materija i podstiču održivost.
Ovakvi proizvodi su obično dizajnirani i s ciljem da proizvode manje otpada. Ukoliko integrišete ovakav tip proizvoda u svoje nabavke, i ovde možete očekivati velike uštede u troškovima. Sve napomenute osobine proizvoda mogu da vam stvore uštede u kontekstu:
•    reciklaže;
•    nižih troškova u odlaganju otpada;
•    potrebnih resursa za proizvodnju;
•    plaćanja potencijalnih naknada i sl., jer ovakvi proizvodi po pravilu imaju vrlo nizak sadržaj zagađujućih materija.
Na donjoj slici možemo da vidimo dijagram aktivnosti u složenom pristupu upravljanju zelenim lancem nabavke. U ovakvom pristupu, posmatra se zatvoreni ciklus lanca zelene nabavke u kojem figurišu tri bitne faze. To su nabavka ekološki podobnih proizvoda i/ili materijala, zelena proizvodnja i zelena distribucija. Prethodno smo definisali da ovakva vrsta nabavke podrazumeva aktivnosti koje uključuju redukciju, reupotrebu i reciklažu materijala i proizvoda. Nakon selekcije podobnih dobavljača, stupa se u fazu zelene proizvodnje, gde se svi mogući proizvodi s greškom i nusproizvodi ponovo vraćaju u proizvodnju, s ciljem minimizacije nastanka otpada i uticaja na životnu sredinu. Zelena proizvodnja ističe nižu cenu ulaznih sirovina, povećanu proizvodnu efikasnost, redukovanje troškova ekološke i bezbedonosne zaštite na radu i poboljšani imidž vašeg preduzeća

 

U fazi zelene distribucije dominiraju aktivnosti zelenog pakovanja i ambalaže i zelene logistike. Karakteristike pakovanja, kao što su veličina, oblik i vrsta materijala, utiču i na samu distribuciju jer mogu usloviti tip transportnih karakteristika proizvoda. Pojava reverzne logistike, koja predstavlja završni ciklus u složenom obliku lanca nabavke, omogućava ponovo prikupljanje upotrebljenih proizvoda od korisnika i njihov povraćaj proizvođaču na reupotrebu i recikliranje materijala. Uštede se ostvaruju od sirovina koje ulaze u ponovnu proizvodnju do energetskih troškova njihove ponovne reproizvodnje u operativnim procesima

Benefiti od primene reversne logistike mogu dovesti do povećanja ukupnog prihoda i do 15%. Kao vrlo dobar primer možemo navesti Ciska, elektronskog giganta. U partnerstvu sa eksternim dobavljačima i reorganizacijom procesa sopstvene revrsne logistike, kompanija je preokrenula svoj logistički centar od velikog potrošača do generatora profita. Ono što je bilo gubitak od 8 miliona dolara za Cisko 2005 godine, postalo je generator novca u iznosu od 147 miliona dolara 2009 godine – prema rečima Rehman Mohameda, jednog od Ciskovih menadžera.

 

Autor: dr Maja S. Todorović
Kontakt: Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je vidjeli

Ostavite komentar

Morate popunit sva polja označena sa (*)

Mjesto za vašu reklamu

ANKETA

Da li bi kupili skuplji domaći ekološki proizvod od jeftinijeg iz uvoza?
 

PREVOD

English French German Italian Portuguese Russian Spanish